Doradztwo w zakresie ubezpieczeń

Trzy osoboy przeglądające w biurze ofertę ubezpieczeń Czynności te rozpoczynamy wspólnie z naszymi klientami wyspecyfikowaniem koniecznych i optymalnych dla pełnej ochrony ubezpieczeń, z uwzględnieniem wniosków wynikających z wcześniejszego procesu oceny ryzyka. Pozwala to na określenie ram programu ubezpieczeniowego, który po uzupełnieniu niezbędnymi informacjami o ubezpieczonym przesyłamy w formie zapytania brokerskiego do wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jako profesjonalny Broker posiadamy pełną wiedzę o działających na polskim rynku towarzystwach ubezpieczeniowych, ich kondycji finansowej, posiadanych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych i innych wskaźnikach niezbędnych do oceny wiarygodności i stabilności Ubezpieczycieli oraz pewności uzyskania należnego odszkodowania.

Przedstawione przez ubezpieczycieli oferty, a zwłaszcza warunki ogólne oraz szczególne i klauzule dodatkowe, są analizowane przez naszych pracowników a najkorzystniejsze rozwiązania rekomendujemy naszym klientom. Często po akceptacji rekomendowanego przez nas ubezpieczyciela lub wskazania przez ubezpieczającego innego towarzystwa prowadzimy dalsze negocjacje związane z doprecyzowaniem ostatecznych warunków ubezpieczenia.

Po wystawieniu przez ubezpieczyciela wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych są one weryfikowane pod kątem poprawności i zgodności z przekazanymi danymi oraz wynegocjonowanymi wcześniej warunkami oferty.

W każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą ulegają zmianom wartości posiadanego majątku trwałego i środków obrotowych, stosowane procesy technologiczne, warunki techniczne, kontrahenci, skala produkcji i sprzedaży, czy też poziom zatrudnienia. Konsekwencją takich procesów jest zmiana skali ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Jako Broker prowadzimy bieżącą obsługę trwających ubezpieczeń, będąc konsekwentnym Partnerem dla klienta.
W przypadku istotnych zmian, występujących w trwającym okresie ochronnym, modyfikujemy zawarte ubezpieczenia adekwatnie do zaistniałych zmian i zapotrzebowania na niezbędną ochronę ubezpieczeniową.

W wielu przedsiębiorstwach koszty ubezpieczeń są zgodnie z wolą ubezpieczającego rozkładane na raty. W takich przypadkach monitorujemy na bieżąco terminowość płatności składek ubezpieczeniowych, w celu uniknięcia ograniczeń lub braku odpowiedzialności ubezpieczyciela. Stosownie do zawartych ubezpieczeń, we właściwym czasie monitorujemy ekspirację i konieczne wznowienie ubezpieczeń.

Każda firma ma swoją specyfikę prowadzonej działalności i zróżnicowane potrzeby ochrony ubezpieczeniowej. Nie istnieje coś takiego jak uniwersalny program ubezpieczeniowy. Wybranie odpowiedniego rozwiązania w ramach oferowanych przez różne Towarzystwa jest możliwe za pośrednictwem niezależnej instytucji brokerskiej.

RAZEM Z NAMI BĘDZIE BEZPIECZNIEJ.