Nasze spostrzeżenia

Pragniemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych funkcjonujących w większości podmiotów gospodarczych przed wprowadzeniem obsługi brokerskiej.

Przeważnie spotykamy się z sytuacją, w której "firmowy management" zainteresowany jest głównie ubezpieczeniami gospodarczymi, starając się zabezpieczyć środki finansowe niezbędne na odtworzenie majątku trwałego i środków obrotowych utraconych wskutek wystąpienia różnych zdarzeń losowych niezależnych od człowieka (pożary, powodzie, huragany, opady atmosferyczne itp.), jak i tych, które wystąpiły w wyniku działań ludzkich (kradzieże, włamania, podpalenia, wandalizm). Wynika to głównie z potrzeby zabezpieczenia posiadanego majątku trwałego i środków obrotowych. Brokerzey podczas pracy Większość firm posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, przeważnie na bardzo niskim poziomie. W pracy swej staramy się zwracać uwagę na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w otoczeniu lub sąsiedztwie, albowiem źródło takiego zagrożenia może występować w ubezpieczanym podmiocie. Wysokość takiej nieumyślnej szkody trzeba rozsądnie oszacować biorąc pod uwagę specyfikę działalności.

Każdy rozwijający się podmiot zatrudnia coraz większą liczbę pracowników. Im więcej, tym większe problemy zarówno organizacyjne jak i międzyludzkie. Socjologicznie - rośnie żądaniowy charakter pracowników. W zależności od wykonywanego zawodu zatrudniony personel narażony jest na różne zagrożenia i wypadki przy pracy. Ubezpieczenia mogą także chronić pracodawcę przed uzasadnionymi finansowymi roszczeniami zatrudnionych pracowników.

Coraz więcej podmiotów gospodarczych - to spółki prawa handlowego. W natłoku różnych spraw i obowiązków członkowie ich władz (Zarządów i Rad Nadzorczych) popełniają czasami proste błędy, odpowiadając zgodnie z prawem za ich skutki swoim majątkiem. Świadomość o posiadanym odpowiednim ubezpieczeniu zapewne zmniejszy stres i poprawi komfort pracy. Być może warto się nad tym zastanowić.

Od kilku lat Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują różnorodne Ubezpieczenia/gwarancje finansowe takie jak: wadium, należytego wykonania kontraktu, terminowego usunięcia wad i usterek, kredytów kupieckich, wierzytelności handlowych. Praktyczne zastosowanie takich ubezpieczeń umożliwia odblokowanie zamrożonych środków, spływ należności od kontrahentów i bez wątpienia wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Coraz częściej rozważane jest przez właścicieli podmiotów gospodarczych ubezpieczenie utraty zysku w związku ze zdarzeniami losowymi. Pozwala ono na pokrycie kosztów stałych ponoszonych przez firmę w okresie odtworzenia stanu i produkcji sprzed zdarzenia losowego, a także pokrywa utracony zysk brutto ze sprzedaży wyrobów, który byłby uzyskany gdyby przedsiębiorstwo normalnie funkcjonowało.

I na koniec, słysząc od naszych klientów w jakich Towarzystwach Ubezpieczeniowych lokowali dotychczas ryzyka, zawsze przy przejmowaniu obsługi, prosimy ich o sprecyzowanie czym się kierowali dokonując wyboru.